Các gói dịch vụ thuê bao

Dones
Free
Không có Không gian riêng, bị xao nhãng bởi Không gian khác
100 MB/người dùng
Ít khuyến mãi
Không có tích xanh, có thể bị sao chép, giả mạo thương hiệu
get started
Dones Pro
30.000,
/người/tháng
Không gian riêng chỉ liên quan đến Doanh nghiệp
1GB/người dùng (x10 dung lượng)
Tràn ngập khuyến mãi đặc biệt
Thương hiệu được bảo vệ trước cộng đồng
get started