Các gói dịch vụ thuê bao

Dones
Free
Kết nối chéo tài khoản
Bảo vệ nhiều lớp
Phiên bản máy tính
Phiên bản Mobile
Quảng cáo
Dung lượng 100mb
1 thiết bị truy cập cùng lúc
Báo cáo thống kê basic
AI Bot tối đa 500 request/tháng
2 ngôn ngữ
get started
Dones Pro
600.000,
User/tháng
Kết nối chéo tài khoản
Bảo vệ nhiều lớp
Phiên bản máy tính
Phiên bản Mobile
Quảng cáo
Dung lượng 100mb
1 thiết bị truy cập cùng lúc
Báo cáo thống kê basic
AI Bot tối đa 500 request/tháng
2 ngôn ngữ
get started