Video hướng dẫn sử dụng

 

Bước 1 : Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Bước 2 : Đăng nhập

Đăng Nhập

Bước 3 : Phân Quyền Tài Khoản

Phân Quyền Tài Khoản

Bước 4 : Thêm Tài Khoản

Thêm Tài Khoản

Bước 5 : Thêm Space

Thêm Space

Bước 6 : Thêm Room

Thêm Room

Bước 7 : Thêm Ứng Dụng

Thêm Ứng Dụng

Bước 8 : Quản Lý Hồ Sơ

Quản Lý Hồ Sơ

Bước 9 : Quick Bar

Quick Bar

Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Sử dụng hoàn toàn miễn phí